KontaktBilsyn Herning
Guldborgvej 4
7400 Herning
Telefon: 97 22 35 00
Telefax: 97 22 35 80
E-mail: post@bilsynherning.dk